در حال حاضر آموزش هایی ویدئویی از طریق ارتباط تیکتینگ صورت خواهد گرفت.