ashnaii
چگونگی؟اگر شخصی که عضوی اس سی بلاگ است و دارای سرویس میباشد شمارا دعوت ویا معرفی کرده . ایمیل شخص را وارد نمایید.ما 10درصد تخفیف در تمدید سرویس به این شخص ازطرف شما هدیه خواهیم داد.

البته با این شرط که شما یک سرویس جدید خریداری کرده باشید.

طرح مشمول سرویس هایی که پس از تاریخ 9مرداد 97 ایجاد شده اند میشود.