پرداخت صورت حساب از طریق

شبا بانکی:IR620190000000323643181008

کارت به کارت:6037691630922292

حساب بانکی:0323643181008

بنام علیرضا جواهری( مدیریت وبسایت)

اطلاعیه:

  • پرداخت به همراه صورت حساب اجرا میگردد.
  • پس از پرداخت کارشناس مالی را در رابطه با هزینه پرداخت شده مطلع سازید.
  • پرداخت شبا بعلت زمان بالا پس از تایید ارسال وجه و دریافت تاییدیه واریز و اطلاع کارشناس مالی انجام خواهد شد.
  • بعلت زمان بالای پرداخت شبا قبل از هرگونه اخطاریه در تمدید  و قبل از درگذشت انقضا صورت حساب خود را 12 تا 24 ساعت قبل واریز نمایید.
  • پرداخت کارت به کارت بعلت(زمان فوری)پس از تاییده واریز صورت حساب تایید پرداخت خواهد شد.
  • پرداخت به حساب بانکی بعلت انحصاری بودن حساب به مدیریت وبسایت مقداری زمان بر است همچنین قبل از پایان انقضا صورت حساب اقدام پرداخت کنید.
  • همچنین مارا از هرگونه پرداخت خود مطلع , و از کارشناس های مالی اس سی بلاگ درخواست فاکتور دیجیتال کنید.

پرداخت آنلاین :

فعلا از پرداخت آنلاین معذوریم.