تعداد مشتری ها (اعداد) - تعداد کل سرویس ها (۱۲,۸۳۱) - تعداد سرویس های فعال (۶۰,۱۲۴)

مشخصات کاربری شما از پنل پروفایل قابل تغییر میباشد.چنانچه مشخصه ای نیاز به تغییر دارد و غیرفعال است با پشتیبانی ارتباط برقرار کنید

اطلاعیه: چنانچه نیاز به تغییر در اطلاعات پروفایلی بود،تیکت ارسال کنید.

توجه: کلیک راست اکیدا ممنوع میباشد.

_________________________________________________________

تغییر و ایجاد رمز جدید نیز از این بخش قابل تغییر میباشد:

رمز باید حداقل بالای 8کارکتر میباشد و از حروف نیز استفاده شود.همچنین توصیه میشود از کارکتر های پیشبینی نشده ای در رمز همچون(  *&^%^&#@!؟][}{  ) استف.اده شود

_________________________________________________________