_________________________________________________________

تغییر و ایجاد رمز جدید نیز از این بخش قابل تغییر میباشد:

رمز باید حداقل بالای 8کارکتر میباشد و از حروف نیز استفاده شود.همچنین توصیه میشود از کارکتر های پیشبینی نشده ای در رمز همچون(  *&^%^&#@!؟][}{  ) استف.اده شود

_________________________________________________________

تنظیمات و مشخصات بعد از ثبت نام و ورود نمایش داده خواهد شد ، از فرم زیر عضو شوید

بعد از وارد شدن میتوانید این بخش را مشاهده کنید